Dr. Mulaatuu Tashoomaa Industirii Zoonii Isteern Dukam daawwatan. 07 12 2010