#EBC የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ግንባታ እውን መሆን በዚህ ዓመት ከዲያስፖራው ማሕበረሰብ የቦንድ ሽያጭ ለማግኘት ማቀዱን ገለፀ፡፡

You might be interested in