#EBC በአዲስ አበባ ከተማ የሚገነቡ ሕንፃዎች የደህንነት ችግር በሚፈጥሩ አደጋዎች ዜጎች ለሞትና ለአካል ጉዳት እየተዳረጉ መሆኑን የዘርፉ ባለሙያዎች ገለፁ፡፡

You might be interested in