ሀ/ማሪያምደሳለኝበኢትዮጵያመወለንዋያቸዉንማፍሰስለሚፈልጉባለሀብቶችበመንግስትበኩልየሚደረገዉድጋፍተጠናክሮእንደሚቀጥልገለፁ::

You might be interested in